Wat moet ik als werkgever regelen aan de hand van de Arbowet?

De werkgever is verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor zijn medewerkers; volgens de Arbo-wet moet de werkgever daartoe de volgende zaken regelen:

• Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren naar de veiligheids- en gezondheidsrisico's in de organisatie.

• Een plan van aanpak opstellen met daarin aangegeven welke risico’s er zijn, hoe ze worden aangepakt en binnen welke termijn.

• Zorgen dat werknemers zich kunnen wenden tot een op arbogebied deskundige collega-werknemer (bijvoorbeeld door het opleiden/aanstellen van een preventiemedewerker) of andere persoon (bijvoorbeeld een deskundige van een arbodienst).

• Zorgen dat ook psychosociale arbeidsbelasting voorkomen of beperkt wordt. Denk aan zaken als  seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen.

• Zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de gezondheid- en veiligheidsrisico’s bijde werkzaamheden die ze moeten uitvoeren, en bekend zijn met de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken.

• Zorgen dat arbeidsongevallen direct aan de Arbeidsinspectie worden gemeld zodra er sprake is van overlijden,  blijvend letsel of ziekenhuisopname. Ook moet de werkgever bijhouden hoeveel en welke van de gemelde arbeidsongevallen en van bijna ongevallen (die uiteraard niet de dood tot gevolg hebben gehad) hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.

• Doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezigen.

• Werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek naar hun gezondheid in relatie tot het werk te ondergaan. Hiermee kunnen in een vroeg stadium mogelijke gezondheidsklachten opgespoord worden die gerelateerd zijn aan risico’s in het werk.

bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!