Wat is een PMO/PAGO?

Wat is een PMO/PAGO?

 

Goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere werknemers die goed inzetbaar blijven. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht.

Individuele medewerkers kunnen advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten.

People at risk: als de gesignaleerde gezondheidsproblemen zo groot zijn, dat uitval dreigt, kunt u medewerkers interventies aanbieden.

De bedrijfsarts kan uw bedrijf ook advies geven om maatregelen te nemen om de gezondheid van groepen werknemers beter te beschermen. PMO kan zo tot kostenbesparingen leiden.

De Arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers om PMO/PAGO aan hun werknemers aan te bieden: “De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

De kosten van het uitvoeren van een PMO zijn voor uw rekening als werkgever, maar de opbrengsten ook. Er zijn Subsidies rond Duurzame inzetbaarheid mogelijk,  en in sommige gevallen cofinanciering door de zorgverzekeraar .

De ondernemingsraad kan u wijzen op uw verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij u neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon van het bedrijf.

Herhaald aanbieden van PMO aan uw werknemers biedt meer zekerheid voor een goede gezondheidsbescherming van uw werknemers in de komende jaren en geeft u handvatten voor gezondheidsmanagement in uw bedrijf. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met een van onze medewerkers via info@vanaltenadejongh.nl of bel 072 7111 244

Lees ook: wat is de relatie tussen de RIE en PMO? en Wat heb ik als werkgever aan een PMO?

bedrijfsartsen

Maakt gezond werken mogelijk… nu én in de toekomst!